Privacybeleid

OfficeHeart B.V., gevestigd aan Nieuweweg Noord 314 B30, 3905 LX Veenendaal, is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Website: https://www.officeheart.nl

Telefoon: 0318 548 195

Email: info@officeheart.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

OfficeHeart verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • IP-adres;
 • Locatiegegevens;
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website;
 • Internetbrowser en apparaat type.

Bijzondere en of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@officeheart.nl dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

OfficeHeart verwerkt jouw persoonsgegevens op basis van toestemming, uitvoering van overeenkomst, wettelijke verplichting en gerechtvaardigd belang. De verwerking van deze gegevens dient de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief;
 • Jouw te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Jouw te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Jouw de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
 • Om goederen en diensten bij jou af te leveren;
 • OfficeHeart analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren;
 • Voor het werven van nieuwe werknemers.

 

OfficeHeart verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

OfficeHeart neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van OfficeHeart) tussen zit.

Delen van persoonsgegevens met derden

Op de sites van OfficeHeart tref je een aantal hyperlinks aan naar andere websites. SupVeenendaal kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacy statement, indien aanwezig, van de site die je bezoekt.

OfficeHeart verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. OfficeHeart blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

OfficeHeart maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan OfficeHeartt de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn. De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden.

OfficeHeart maakt tevens gebruik van Google Analytics om te analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. De door cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website (met inbegrip van het IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Zie: het privacybeleid van Google voor meer informatie, of het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door OfficeHeart en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@officeheart.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op het verzoek.

OfficeHeart wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens bewaren en beveiligen

Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk is. OfficeHeart neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@officeheart.nl.

Sollicitaties

Door je sollicitatie ontvangen wij jouw persoonlijke gegevens. Naam, adres, geboortedatum en telefoonnummer, CV en motivatiebrief. Verder geef je door het insturen van je sollicitatie toestemming aan ons om een online screening uit te voeren als onderdeel van de sollicitatieprocedure (o.a. FaceBook, LinkedIn etc.).

OfficeHeart slaat je persoonlijke gegevens op in een beveiligde database voor een periode van 4 weken en met toestemming voor 12 maanden. We geven je informatie niet door aan derden voor commerciële doeleinden. Alleen derden die ons helpen met het vinden van nieuwe collega’s hebben soms toegang nodig tot (delen van) je gegevens. We zorgen ervoor dat deze derden zorgvuldig met je informatie omgaan en zich houden aan alle regels.

Actualiteit

Technologische ontwikkelingen, wetgeving of gewijzigde bedrijfsprocessen noodzaken OfficeHeart met enige regelmaat deze Privacy statement aan te passen. Je kunt aan de datum onderaan deze Privacy statement zien wanneer deze voor het laatst is aangepast. OfficeHeart kan deze privacy statement eenzijdig wijzigen. We adviseren je daarom om deze privacy statement regelmatig op wijzigingen te controleren.